เทศบาลตำบลทรายขาว ยินดีต้อนรับ

นายสมรัก ทองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

0894823522

นางสาวรัตนา ผลเงาะ

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

089-8661332

  • วิสัยทัศน์

    โครงสร้างพื้นฐานบริบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี คนมีการศึกษา พัฒนาสู่เมืองคุณภาพ

ข่าวสารชาวทต.ทรายขาว

กิจกรรมชาวทต.ทรายขาว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.ทรายขาว เราดูแล

7
หมู่
10,997
ประชากร
166.292
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลทรายขาว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)