Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว ยินดีต้อนรับ  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) (ดู : 6) 26 พ.ค. 2566
ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 11) 28 เม.ย. 2566
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน (ดู : 19) 18 เม.ย. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 12) 27 มี.ค. 2566
กำหนดสถานที่ปิดประกาศเลือกตั้ง (ดู : 12) 27 มี.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 28) 9 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 39) 16 ก.พ. 2566
ขอประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) (ดู : 61) 31 ม.ค. 2566
เปิดสำรวจและลงทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 55) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ดู : 69) 29 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู : 95) 1 ธ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (ดู : 94) 23 พ.ย. 2565
ปฏิทินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 110) 6 ต.ค. 2565
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 105) 6 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 88) 19 ก.ย. 2565
เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐ – ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “ทต.ทรายขาวเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (ดู : 175) 27 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 279) 11 พ.ค. 2565
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย (ดู : 140) 9 พ.ค. 2565
ขอเรียนเชิญคนพิการในพื้นที่ตำบลทรายขาว เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ (ดู : 149) 26 เม.ย. 2565
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 (ดู : 151) 25 เม.ย. 2565
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท0816.5/1149 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 (ดู : 257) 22 เม.ย. 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 120) 1 เม.ย. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 209) 31 ม.ค. 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 141) 28 ธ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-3 บ้านห้วยลึก-บ้านท้ายพรุ (ดู : 131) 28 ธ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายห้วยลึกสายทับควาย บ้านห้วยลึก-ทรายขาว หมู่ที่ 1-2 ตำบลทรายขาว (ดู : 136) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) (ดู : 384) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ปี 2563) (ดู : 363) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (ปี 2563) (ดู : 366) 14 ธ.ค. 2564
รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 (ดู : 125) 15 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 156) 1 ต.ค. 2564
โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 309) 31 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 255) 27 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 304) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2564) (ดู : 406) 23 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 377) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (ดู : 320) 1 เม.ย. 2564
การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (อาคารใหม่) (ดู : 355) 24 มี.ค. 2564
เรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการ (ดู : 377) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 649) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 622) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 2/2563 (ดู : 312) 26 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 531) 3 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 513) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ดู : 559) 30 ต.ค. 2563
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท (ดู : 160) 9 ต.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 140) 1 ต.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 342) 25 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2563 (ดู : 582) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 466) 28 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ (ดู : 437) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านยาเสพติด (ดู : 554) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านภัยพิบัติ (ดู : 537) 18 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 486) 11 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 (ดู : 248) 3 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ "หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน" (ดู : 247) 24 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 444) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 509) 14 ก.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563. (ดู : 244) 29 พ.ค. 2563
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 483) 27 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs