Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว ยินดีต้อนรับ  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 550) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 583) 19 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2561 (ดู : 530) 3 ม.ค. 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี (ดู : 677) 30 พ.ย. 2560
รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 663) 30 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็กสายข้าง สภ.ทรายขาว-มัสยิดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 654) 28 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 745) 28 พ.ย. 2560
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรายขาว (ดู : 528) 1 ต.ค. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ดู : 454) 1 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดู : 642) 29 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าคลอง-บ้านนายหมก ม.2 (ดู : 638) 21 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้า ศพด.ม.2 (ดู : 573) 21 ส.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี (ดู : 768) 23 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ICT หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 645) 23 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ (ดู : 623) 14 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 646) 14 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 624) 14 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์-ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 598) 14 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก.-บ้านตีน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 595) 14 มิ.ย. 2560
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 641) 11 พ.ค. 2560
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 747) 9 มี.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทับควาย-ควนยางหน้าดำ หมุ่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 658) 7 มี.ค. 2560
โครงกาารซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างมัสยิดท้ายพรุ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 800) 6 มี.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายนา-ท้ายพรุ หมู่ที่ 2,3 บ้านทรายขาว,บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 792) 6 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ-ห้องส้วม กุโบร์มัสยิดมุสลิมพัฒนาท้ายพรุ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 782) 6 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สปก.-บ้านนายอาคม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 682) 1 ก.พ. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์-ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 549) 1 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2560 (ดู : 567) 4 ม.ค. 2560
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4,5,6 บ้านบ่อมะม่วง,บ้านทุ่งคา,บ้านทุ่งล้อ (ต่อเนื่อง) (ดู : 595) 29 ธ.ค. 2559
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 623) 29 ธ.ค. 2559
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 525) 8 พ.ย. 2559
แบบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 595) 5 ต.ค. 2559
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 808) 28 ก.ย. 2559
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งคา-ป่าพยอม หมู่ที่ 5-7 บ้านทุ่งคา-พรุพึ (ดู : 706) 28 ก.ย. 2559
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สปก.-ช่องหาร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 727) 28 ก.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยพลูหนัง-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 715) 27 ก.ย. 2559
โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภคแก้ไขภัยแล้ง ฯ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 612) 21 ก.ย. 2559
โครงการจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น (ดู : 682) 23 ส.ค. 2559
การคัดแยกขยะ (ดู : 533) 22 ส.ค. 2559
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทุ่งล้อ-ทุ่งคา หมู่ที่ 6-5 (ดู : 696) 1 ส.ค. 2559
แผ่นพับประหยัดน้ำ (ดู : 553) 24 ก.ค. 2559
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 668) 23 ก.ค. 2559
โครงการเป่าบ่อบ่อบาดาล จำนวน 25 บ่อ ในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 638) 13 ก.ค. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 704) 12 ก.ค. 2559
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 720) 1 ก.ค. 2559
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 สาย (ดู : 703) 10 มิ.ย. 2559
การแปรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ (ดู : 661) 9 มิ.ย. 2559
ลิเกฮูลู (ดู : 670) 8 มิ.ย. 2559
ศิลปะการแสดงมโนราห์ (ดู : 673) 8 มิ.ย. 2559
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ 4 (ดู : 664) 26 พ.ค. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 774) 29 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 646) 29 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 613) 29 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 701) 29 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 745) 29 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านท้ายนา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 698) 29 เม.ย. 2559
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำภายในสนามกีฬา ม.4 (ดู : 661) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ 2 (ดู : 582) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-หลังโรงเรียนพรุพี หมู่ที่ 7 (ดู : 645) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพลูหนัง-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 (ดู : 576) 1 เม.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs