Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว - หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ฯ (ดู : 207) 25 ธ.ค. 2564
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 327) 2 ธ.ค. 2563
โครงการขยายถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง ม.3-บ้านทุ่งคา ม.5 (ดู : 302) 3 พ.ย. 2563
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 (ดู : 307) 3 พ.ย. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 304) 3 พ.ย. 2563
ประกาศแผน ฯ (ดู : 294) 3 พ.ย. 2563
โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treament system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ121-300 ครัวเรือนกำลังผลิต (ดู : 240) 20 ต.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 238) 16 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 317) 8 เม.ย. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 313) 19 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 394) 25 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ดู : 334) 17 ม.ค. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพิ่มเติม) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว (ดู : 338) 4 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) (ดู : 313) 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 334) 11 เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 370) 31 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ฯ (ดู : 421) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 317) 5 ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายขาว ฯ (ดู : 398) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อขนาด ๓ นิ้ว ระยทางไม่น้อยกว่า ๗,๔๖๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ฯ (ดู : 401) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว (ดู : 395) 24 ก.ย. 2561
จัดจ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด 1800 ลิตร เพื่อผู้เหลือราษฎรผู้ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 415) 5 ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 450) 5 ก.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 400) 5 ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯ หมู่ที่ 5ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 497) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 421) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 412) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 367) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 376) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 357) 8 มิ.ย. 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 663) 18 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 600) 30 พ.ย. 2559
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6-5 บ้านทุ่งคา-ทุ่งล้อ (ดู : 572) 11 พ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 662) 10 พ.ย. 2559
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 633) 13 ก.ย. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 591) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 581) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 570) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 5 (ดู : 586) 30 ต.ค. 2558
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4 (ดู : 552) 30 ต.ค. 2558
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 546) 30 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ (ดู : 554) 24 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว (ดู : 601) 4 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ (ดู : 981) 4 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทับควาย-กุโบว์ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 1813) 4 ส.ค. 2558
โครงการซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน ฯ (ดู : 546) 15 ก.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs