Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ITA
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 83) 2 ธ.ค. 2563
โครงการขยายถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง ม.3-บ้านทุ่งคา ม.5 (ดู : 67) 3 พ.ย. 2563
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 (ดู : 82) 3 พ.ย. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 81) 3 พ.ย. 2563
ประกาศแผน ฯ (ดู : 60) 3 พ.ย. 2563
โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treament system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ121-300 ครัวเรือนกำลังผลิต (ดู : 63) 20 ต.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 76) 16 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 150) 8 เม.ย. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 159) 19 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 238) 25 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ดู : 170) 17 ม.ค. 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพิ่มเติม) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว (ดู : 159) 4 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) (ดู : 161) 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 177) 11 เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 217) 31 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ฯ (ดู : 261) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 141) 5 ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายขาว ฯ (ดู : 235) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อขนาด ๓ นิ้ว ระยทางไม่น้อยกว่า ๗,๔๖๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ฯ (ดู : 250) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว (ดู : 245) 24 ก.ย. 2561
จัดจ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด 1800 ลิตร เพื่อผู้เหลือราษฎรผู้ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 244) 5 ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 300) 5 ก.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 256) 5 ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯ หมู่ที่ 5ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 345) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 268) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 260) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 220) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 224) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 208) 8 มิ.ย. 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 500) 18 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 442) 30 พ.ย. 2559
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6-5 บ้านทุ่งคา-ทุ่งล้อ (ดู : 424) 11 พ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 486) 10 พ.ย. 2559
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 479) 13 ก.ย. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 443) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 422) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 409) 4 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 5 (ดู : 424) 30 ต.ค. 2558
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4 (ดู : 401) 30 ต.ค. 2558
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 389) 30 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ (ดู : 402) 24 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว (ดู : 430) 4 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ (ดู : 823) 4 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทับควาย-กุโบว์ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 1644) 4 ส.ค. 2558
โครงการซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน ฯ (ดู : 401) 15 ก.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7564-2303
โทรสาร : 0-7564-2303
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs