Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ITA
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 137) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 152) 2 ธ.ค. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 103) 3 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 118) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ดู : 122) 30 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2563 (ดู : 138) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 140) 28 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ (ดู : 135) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านยาเสพติด (ดู : 97) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านภัยพิบัติ (ดู : 153) 18 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 100) 11 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 134) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 111) 14 ก.ค. 2563
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 136) 27 เม.ย. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (ดู : 138) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก (ดู : 110) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา (ดู : 105) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ดู : 156) 20 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 109) 22 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 190) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 197) 27 พ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 122) 25 ต.ค. 2562
รายงานผลการการรับจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 114) 25 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 188) 3 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 215) 23 ส.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 189) 1 ส.ค. 2562
ประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ดู : 171) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 144) 8 พ.ค. 2562
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 175) 25 เม.ย. 2562
สรุปจำนวนผู้มารับบริการรอบตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 (ดู : 150) 5 เม.ย. 2562
เรื่อง มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย (ดู : 86) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 285) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 179) 3 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2562 (ดู : 105) 22 ธ.ค. 2562
โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง-งบประมาณ-62 (ดู : 82) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 281) 30 พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 226) 31 ต.ค. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ดู : 178) 24 ต.ค. 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2562 (ดู : 81) 17 ต.ค. 2561
เรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการ (ดู : 79) 2 ต.ค. 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ทต.ทรายขาว (ดู : 171) 1 ต.ค. 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ทต.ทรายขาว (ดู : 198) 1 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 170) 1 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 202) 1 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 421) 27 ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายขาว ฯ (ดู : 257) 24 ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 261) 5 ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี (ดู : 284) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง (ดู : 258) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง (ดู : 255) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 262) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 258) 19 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 267) 19 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2561 (ดู : 264) 3 ม.ค. 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี (ดู : 344) 30 พ.ย. 2560
รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 367) 30 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็กสายข้าง สภ.ทรายขาว-มัสยิดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว (ดู : 318) 28 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา (ดู : 346) 28 พ.ย. 2560
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรายขาว (ดู : 137) 1 ต.ค. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ดู : 146) 1 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7564-2303
โทรสาร : 0-7564-2303
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs