Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐ – ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “ทต.ทรายขาวเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (ดู : 1) 27 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 26) 11 พ.ค. 2565
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย (ดู : 17) 9 พ.ค. 2565
ขอเรียนเชิญคนพิการในพื้นที่ตำบลทรายขาว เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ (ดู : 36) 26 เม.ย. 2565
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 (ดู : 27) 25 เม.ย. 2565
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท0816.5/1149 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 (ดู : 23) 22 เม.ย. 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 14) 1 เม.ย. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 88) 31 ม.ค. 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 26) 28 ธ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-3 บ้านห้วยลึก-บ้านท้ายพรุ (ดู : 18) 28 ธ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายห้วยลึกสายทับควาย บ้านห้วยลึก-ทรายขาว หมู่ที่ 1-2 ตำบลทรายขาว (ดู : 26) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) (ดู : 207) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ปี 2563) (ดู : 182) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (ปี 2563) (ดู : 199) 14 ธ.ค. 2564
รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 (ดู : 6) 15 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 20) 1 ต.ค. 2564
โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 115) 31 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 132) 27 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 179) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2564) (ดู : 224) 23 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 195) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (ดู : 165) 1 เม.ย. 2564
การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (อาคารใหม่) (ดู : 168) 24 มี.ค. 2564
เรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการ (ดู : 231) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 442) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 393) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 2/2563 (ดู : 143) 26 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 319) 3 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 352) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ดู : 334) 30 ต.ค. 2563
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท (ดู : 50) 9 ต.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 22) 1 ต.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 148) 25 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2563 (ดู : 390) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 328) 28 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ (ดู : 316) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านยาเสพติด (ดู : 312) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านภัยพิบัติ (ดู : 351) 18 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 281) 11 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 (ดู : 127) 3 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ "หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน" (ดู : 123) 24 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 312) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 298) 14 ก.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563. (ดู : 126) 29 พ.ค. 2563
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 332) 27 เม.ย. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (ดู : 335) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก (ดู : 363) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา (ดู : 288) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ดู : 352) 20 ก.พ. 2563
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 142) 24 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 316) 22 ม.ค. 2563
ขอเรียนเชิญคนพิการในพื้นที่ตำบลทรายขาว เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ (ดู : 147) 13 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 393) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 413) 27 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 152) 14 พ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 294) 25 ต.ค. 2562
รายงานผลการการรับจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 296) 25 ต.ค. 2562
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 133) 17 ต.ค. 2562
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท (ดู : 160) 10 ต.ค. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563 (ดู : 137) 9 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs