Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (ปี 2563) (ดู : 117) 14 ธ.ค. 3106
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) (ดู : 113) 20 ธ.ค. 3106
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ปี 2563) (ดู : 105) 15 ธ.ค. 3106
โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 54) 31 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2564 (ดู : 63) 27 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 122) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ปี 2564) (ดู : 164) 23 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 137) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (ดู : 104) 1 เม.ย. 2564
การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (อาคารใหม่) (ดู : 110) 24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 361) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 316) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 2/2563 (ดู : 86) 26 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 247) 3 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดู : 273) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ดู : 259) 30 ต.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 87) 25 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" ประจำปี 2563 (ดู : 314) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 262) 28 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ (ดู : 246) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านยาเสพติด (ดู : 222) 18 ส.ค. 2563
ความรู้ด้านภัยพิบัติ (ดู : 278) 18 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 214) 11 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 (ดู : 75) 3 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ "หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน" (ดู : 66) 24 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 243) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 226) 14 ก.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563. (ดู : 74) 29 พ.ค. 2563
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 264) 27 เม.ย. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง (ดู : 261) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก (ดู : 271) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา (ดู : 216) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี (ดู : 280) 20 ก.พ. 2563
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 86) 24 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 241) 22 ม.ค. 2563
ขอเรียนเชิญคนพิการในพื้นที่ตำบลทรายขาว เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ (ดู : 94) 13 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 313) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 342) 27 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 97) 14 พ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ดู : 234) 25 ต.ค. 2562
รายงานผลการการรับจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 228) 25 ต.ค. 2562
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 80) 17 ต.ค. 2562
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท (ดู : 104) 10 ต.ค. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563 (ดู : 81) 9 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 304) 3 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 329) 23 ส.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 297) 1 ส.ค. 2562
ประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ดู : 276) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 323) 8 พ.ค. 2562
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 277) 25 เม.ย. 2562
สรุปจำนวนผู้มารับบริการรอบตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 (ดู : 249) 5 เม.ย. 2562
เรื่อง มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย (ดู : 190) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 384) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 282) 3 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2562 (ดู : 209) 22 ธ.ค. 2562
โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง-งบประมาณ-62 (ดู : 195) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 382) 30 พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 327) 31 ต.ค. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ดู : 278) 24 ต.ค. 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2562 (ดู : 179) 17 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs